Aanmelden

ALGEMENE VOORWAARDEN ZWEM VEILIG FRIESLAND


Artikel 1 Definities
Zwem Veilig Friesland werkt op locatie door Friesland. Correspondentie: De Wier 3, 9056PM Koarnjum / Schubertstraat 6, 8916GM Leeuwarden.  Klant: een ieder die met Zwem Veilig Friesland een overeenkomst is aangegaan inzake de deelname van hemzelf of een derden aan door Zwem Veilig Friesland gegeven lessen en of cursussen. Deelnemer: een ieder, die deelneemt aan een door Zwem Veilig Friesland gegeven les of cursus. Instructeur: degene die de cursussen en lessen daadwerkelijk verzorgt.


Artikel 2 Cursussen en lessen
Zwem Veilig Friesland verzorgt cursussen en lessen in zwembaden. De klant en/of deelnemer sluit een overeenkomst met Zwem Veilig Friesland. Een instructeur handelt namens Zwem Veilig Friesland. Iedere opdracht aan of verzoek aan een instructeur met betrekking tot een door Zwem Veilig Friesland gegeven les of cursus wordt geacht een opdracht of verzoek aan Zwem Veilig Friesland te zijn.


Artikel 3 Veiligheid
Zwem Veilig Friesland betracht de grootst mogelijke zorg voor de veiligheid van de deelnemers aan haar lessen en cursussen. In het belang van de veiligheid dienen de deelnemers de instructies van de instructeurs op te volgen en zich te houden aan de huisregels. Deze huisregels zijn te vinden op de website van Zwem Veilig Friesland. De deelnemers dienen eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico's en/of geen diploma bij de inschrijving en bij aanvang van de betreffende les of cursus aan de instructeur door te gegeven.


Artikel 4 Planning
De scholen ontvangen een planning aan het begin van het schooljaar, met 4 achtereenvolgende schoolweken waarin op een specifiek dag en tijdsstip les wordt gegeven aan de betreffende school/groep. Indien er een schoolvakantie in deze periode van 4 weken valt, schuiven de lessen hiermee op. De data waarop les wordt gegeven worden door Zwem Veilig Friesland in september verstrekt.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden
Betaling van het verschuldigde geschiedt middels een factuur. De klant dient deze factuur twee weken voor de start van de eerste les betaald te hebben.


Artikel 6 Niet tijdige betaling
Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde neemt Zwem Veilig Friesland de navolgende stappen: 1. Uitvalbericht (via de mail); 2. Verzenden van een factuur. De klant is hiervoor een bedrag ad € 2,- aan administratiekosten verschuldigd; 3. Verzenden van een ingebrekestelling. De klant is hiervoor een bedrag ad € 50,- verschuldigd; 4. Inschakeling van een incassobureau. De klant is gehouden de kosten, die Zwem Veilig Friesland voor de inschakeling van een incassobureau moet maken, aan Zwem Veilig Friesland te vergoeden. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 75,00. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen kan de deelnemer de toegang tot de les of cursus worden ontzegd.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
1. Zwem Veilig Friesland is niet aansprakelijk voor door de klant of deelnemer geleden schade, tenzij deze schade het directe en onmiddellijke gevolg is van opzet of grove schuld van instructeurs verbonden aan Zwem Veilig Friesland. 2. Voor zover Zwem Veilig Friesland ingevolge dit artikel aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het door haar verzekeraar maximaal uit te keren schadebedrag. 3. Zwem Veilig Friesland is nimmer aansprakelijk voor kosten en of schade, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: a. overmacht zoals in artikel 11 van deze voorwaarden is omschreven; b. daden en of nalaten van de klant of de deelnemer, dan wel van personen wier handelen aan de klant of de deelnemer kan worden toegerekend; c. enige of andere van buitenaf komende oorzaak.


Artikel 8 Overmacht
Zwem Veilig Friesland kan in geval van overmacht de overeenkomst annuleren, dan wel haar verplichtingen opschorten, dan wel de overeenkomst wijzigen tot het tijdstip waarop de overmachtssituatie ophoudt te bestaan, zonder dat de klant enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard ook of hoegenaamd kan doen gelden. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle feiten en omstandigheden die buiten de invloedsfeer van Zwem Veilig Friesland liggen en op grond waarvan redelijkerwijs van Zwem Veilig Friesland geen uitvoering van de overeenkomst kan worden verlangd, daaronder begrepen ziekte van personeel van Zwem Veilig Friesland, brand, lock down, werkstaking, verkeersbelemmeringen, extreme vorst, overstroming, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke belemmerende weersomstandigheden.


Artikel 9 Uitsluiting van deelname
a) Uitsluiting van
deelname aan een cursus of een les kan plaatsvinden indien: - het gedrag van een deelnemer het lesgeven aan de overige deelnemers belemmerd; - indien de aanwijzingen van de instructeur structureel worden genegeerd of niet worden geaccepteerd. b) Uitsluiting van deelname aan de zwemlessen kan tevens plaatsvinden bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen.


Artikel 10 Privacybescherming.
Alle persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie worden met respect voor uw privacy behandeld. Beschikbare gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. Zie ook onze privacyverklaring.


Artikel 11 Geschilbeslechting
Alle geschillen tussen Zwem Veilig Friesland en de klant worden in eerste aanleg berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Leeuwarden, tenzij dwingendrechtelijk een andere rechter is aangewezen.


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Zwemkracht10, gevestigd aan Schubertstraat 6, 8916 GM Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 


Contactgegevens:


Zwemkracht10


Schubertstraat 6
8916GM Leeuwarden


www.zwemveilig.frlBauke Beert Keizer 06 33 212 544
Eva Falke 06 304 262 85Functionaris gegevensbescherming van Zwemkracht10 : Bauke Beert Keizer, Eva Falke-Bosveld en Femke Hettema


te bereiken via info@zwemkracht10.nl


Welke gegevens verwerken wij?

 • gegevens basisschool
 • Rekeninggegevens
 • E-mail adres
 • TelefoonnummerWat is het doel van de gegevensverwerking?

 • het afwerken van uw betaling
 • ten behoeve van zwemlessen en het invullen van zwemdiploma’s
 • voor het verzenden van informatie over de lessen en of organisatie
 • u te kunnen bereiken indien dit nodig is voor het uitoefenen van onze dienstverlening.
 • U te bereiken in het geval er iets is met een leerling tijdens een les
 • U te informeren over wijzigingen
 • Om goederen bij u af te leveren
 • Zwemkracht10 gebruikt uw gegevens ook als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.Computerprogramma’s of – systemen die wij gebruikenWij maken gebruik van de volgende programma’s of –systemen: Facebook en InstagramFacebook: wij gebruiken Facebook om klanten te betrekken en te informeren over activiteiten binnen de lessen en organisatie. Als er foto’s gemaakt worden dan zullen wij die alleen inzetten om een sfeer weer te geven. Hierbij respecteren wij zoveel mogelijk de privacy. Indien teksten of afbeeldingen gebruikers of onze organisatie schaden, zal het betreffende bericht op verzoek direct worden verwijdert. De organisatie rekent zichzelf eveneens dit recht toe. Mocht er bij voorbaat bezwaar zijn tegen het maken van beeldmateriaal van uw leerlingen, maak dit dan kenbaar via info@zwemkracht10.nl.Hoe lang bewaren wij de gegevens?
Zolang er een overeenkomst met ons bestaat, bewaren wij zorgvuldig uw gegevens in ons klantenbeheersysteem. Als een overeenkomst eindigt dan verwijderen wij de persoonsgegevens na twaalf maanden uit ons bestand, tenzij er van rechtswegen een bewaarplicht geldt. (zoals voor contracten).Inzage en correctie persoonsgegevens
U kunt via uw persoonlijke code altijd inzien welke gegevens wij van u tot onze beschikking hebben. Mocht er hierin iets veranderen of niet kloppen dan kunt u dat langs deze weg ook aanpassen.
Ook is het altijd mogelijk om een verzoek tot inzage tot ons te richten conform de AVG. Wij zullen dit verzoek dan ook conform de AVG in behandeling nemen.

U kunt dit verzoek richten tot info@zwemkracht10.nl.
Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor, echter conform de AVG, deze privacyverklaring zonder nadere aankondiging aan te passen.

Vragen of klachten:
Wij doen er alles aan om uw gegevens zo zorgvuldig mogelijk te verwerken en goed te beschermen. Mocht u toch een klacht hebben dan kunt u die richten tot info@zwemkracht10.nl.Identiteit van de verwerker
Zwemkracht10
Contactpersonen: Eva Falke-Bosveld, Bauke Beert Keizer en Femke Hettema

Schubertstraat 6

8916 GM Leeuwardeninfo@zwemkracht10.nlKvK 66629365
BTW 031971751B01Bauke Beert Keizer 06 33 212 544
Eva Falke 06 304 262 85